Istekli tenderi

Aktuelni tenderi

Istekli tenderi


Broj tendera: 70/2023
Naziv: IZBOR DOBAVLJAČA ZA NABAVKU MERNO REGULACIONE OPREME I ODRŽAVANJE OPREME ZA DALJINSKO OČITAVANJE GASA
Naručilac:
Investicije i održavanje

Datum početka primanja ponuda:
27.10.2023.

Vrsta nabavke:
Ivesticije i održavanje

Grad:
Beograd i Bačka Topola

Krajnji rok za dostavu ponuda:
14.11.2023.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Predmetna nabavka podrazumeva : Nabavka podrazumeva robu koja je podeljena u četiri LOT-a: LOT 1 Nabavka, isporuka merne opreme u svemu prema Prilogu 1 tehnička specifikacija, LOT 2 Nabavka i isporuka regulacione opreme u svemu prema Prilogu 1 tehnička specifikacija, LOT 3 Održavanje i servisiranje telemetrije u svemu prema Prilogu 1 tehnička specifikacija, LOT 4 Komplet kućni merno regulacioni set u svemu prema Prilogu 1 tehnička specifikacija.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 72/2023
Naziv: NABAVKU I ISPORUKU NAVALNOG VATROGASNOG VOZILA ZA INDUSTRIJSKU VATROGASNU JEDINICU SKLADIŠTA TNG PETROL LPG U SMEDEREVU
Naručilac:
Logistika

Datum početka primanja ponuda:
5.10.2023.

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Smederevo

Krajnji rok za dostavu ponuda:
20.10.2023. do 12h.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Predmetna nabavka podrazumeva Nabavku i isporuku navalnog vatrogasnog vozila bliže opisano u Prilogu 2 -TEHNIČKI ZADATAK NABAVKA NAVALNOG VATROGASNOG VOZILA SA PRAHOM ZA VJ PETROL LPG SMEDEREVO

Nabavka se raspisuje u dva LOT-a i to:

  • LOT 1 – NOVO NAVALNO VOZILO, data je mogućnost dve opcije odnosno opcija da ponuđač ponudi dve marke novog navalnog vozila
  • LOT 2 – POLOVNO NAVALNO VOZILO, data je mogućnost dve opcije odnosno opcija da ponuđač ponudi dve marke polovnog navalnog vozila.

Broj tendera: 63/2023
Naziv: IZBOR IZVOĐAČA ZA USLUGU IZRADE PROJEKTA SOLARNE ELEKTRANE
Naručilac:
Energetska rešenja

Datum početka primanja ponuda:
30.08.2023.

Vrsta nabavke:
Projektna nabavka

Grad:
Beograd

Krajnji rok za dostavu ponuda:
05.09.2023.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:


Broj tendera: 63/2023
Naziv: IZBOR IZVOĐAČA ZA NABAVKU, ISPORUKU I MONTAŽU OPREME NA PROJEKTU ADAPTACIJE PRODAJNOG OBJEKTA BS PETROVARADIN
Naručilac:
Maloprodaja

Datum početka primanja ponuda:
11.07.2023.

Vrsta nabavke:
Projektna nabavka

Grad:
Novi Sad

Krajnji rok za dostavu ponuda:
25.07.2023.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:


Broj tendera: 62/2023
Naziv: IZBOR IZVOĐAČA RADOVA ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA ZA SOLARNU ELEKTRANU
Naručilac:
Energetska rešenja

Datum početka primanja ponuda:
06.07.2023.

Vrsta nabavke:
Projektna nabavka

Grad:
Novi Sad

Krajnji rok za dostavu ponuda:
21.07.2023.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Izrada priključka za potrebe solarne elektrane snage 1463kWp, odnosno 1,2 MW koji će se realizovati po uslovima za projektovanje i priključenje (UPP) izdatih od Elektrodistribucije Srbije koje podrazumeva izgradnju nove MBTS 2x1000kVA kao i zamenu postojećeg srednjenaponskog postrojenja novim upravljivim sa ugradnjom daljinske stanice.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 61/2023
Naziv: IZBOR IZVOĐAČA RADOVA ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE
Naručilac:
Energetska rešenja

Datum početka primanja ponuda:
06.07.2023.

Vrsta nabavke:
Projektna nabavka

Grad:
Novi Sad

Krajnji rok za dostavu ponuda:
21.07.2023.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Izgradnja solarne elektrane (SE) za sopstvene potrebe priključene u režimu predaje viškova u distributivni sistem električne energije (DSEE)

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 53/2023
Naziv: IZBOR PRUŽAOCA USLUGE ZA USLUGU UZORKOVANJA ANALIZE, KONTROLISANJE KVALITETA DERIVATA, KONTROLIANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA KONTTROLISANJE SKLADIŠTENJA I DAVANJE STRUČNOG MIŠLJENJE
Naručilac:
Maloprodaja

Datum početka primanja ponuda:
13.06.2023.

Vrsta nabavke:
Strateška nabavka

Grad:
Novi Sad

Krajnji rok za dostavu ponuda:
23.06.2023.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Predmetna nabavka podrazumeva : Pružanje usluge za uslugu uzorkovanja analize, kontrolisanje kvaliteta derivata, kontrolianje transportnih sredstava konttrolisanje skladištenja i davanje stručnog mišljenje.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 45/23
Naziv: IZBOR IZVOĐAČA ZA VRŠENJE USLUGE TRANSPORTA LPG-a U PLINSKIM BOCAMA
Naručilac:
Petrol LPG

Datum početka primanja ponuda:
30.05.2023.

Vrsta nabavke:
Logistika

Grad:
Srbija

Krajnji rok za dostavu ponuda:
23.06.2023.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Predmet nabavke broj 45/23 je obavljanje prevoza tečnog naftnog gasa (Liquid PETROL LPGeum gas, u daljem tekstu LPG) u plinskim bocama za kompaniju PETROL LPG doo Beograd (u daljem tekstu Naručilac).

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 44/2023
Naziv: NABAVKA USLUGE ŠTAMPE REKLAMNOG MATERIALA
Naručilac:
Uprava

Datum početka primanja ponuda:
22.05.2023.

Vrsta nabavke:
Strateška nabavka

Grad:
Srbija

Krajnji rok za dostavu ponuda:
05.06.2023.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Tender obuhvata nabavku usluge štampe i distribuciju reklamnog materijala u skladu sa zahtevima naručioca posla odnosno kompanija Petrol d.o.o. Beograd, Petrol LPG Beograd i Beogas d.o.o. U tenderu su date okvirne godišnje količine materijala koje Naručilac najčešće koristi. Za sve što nije obuhvaćeno tenderom Naručilac će tražiti ponude sa konkretnim zadatkom.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...)


Broj tendera: 35/2023
Naziv: Izbor izvođača za izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prodajnog objekta BS Petrovaradin
Naručilac::
Malopodaja

Datum početka primanja ponuda:
15.05.2023.

Vrsta nabavke:
Projektna nabavka

Grad:
Novi Sad

Krajnji rok za dostavu ponuda:
06.06.2023 u 12h.

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Predmetna nabavka podrazumeva radove na benzinskoj stanici Petrovaradin, opština Novi Sad koji su podeljeni u 6 grupa: • AG RADOVI • HVAC RADOVI • JAKA STRUJA • SLABA STRUJA • DOJAVA POŽARA • VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA (VIK).

koliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...)


Broj tendera: 33/2023
Naziv: Ispitivanje rezervoara na HPV, unutrašnji i spoljašnji pregled rezervoara
Naručilac::
Održavanje

Datum početka primanja ponuda:
29.03.2023

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Beograd

Krajnji rok za dostavu ponuda:
07.04.2023

Kategorija:
Dokumentacija u toku

Kratek opis:

Periodični pregled opreme pod pritiskom - 20 Rezervoara za TNG, podzemni V=150000 L. U skladu sa zahtevima Priloga V, Pravilnik 114/2023.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).


Broj tendera: 32/2023
Naziv: Etaloniranje 20 horizontalnih cilindričnih podzemnih rezervoara 150m3
Naručilac::
Održavanje

Datum početka primanja ponuda:
28.03.2023

Vrsta nabavke:
Tehnička nabavka

Grad:
Beograd

Krajnji rok za dostavu ponuda:
04.04.2023

Kategorija:
Dobava in montaža opreme

Kratek opis:

Potrebno je izvršiti etaloniranje 20 horizontalnih cilindričnih podzemnih rezervoara 150m3, sa izdavanjem uverenja o etaloniranju metodom laserskog skeniranja od strane akreditovane laboratorije.

Ukoliko ste zainteresovani za tender, pošaljite zahtev za dostavu konkursne dokumentacije na e-mail nabavkabg@petrol.co.rs. U naslovu maila upišite broj tendera i naziv, a u predmetu maila napišite sve podatke vaše kompanije (naziv, kontakt, odgovornu osobu, web starnicu ...).

AKTUALNI TENDERI